Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego waloryzowana jest co roku 1 stycznia. W 2020 roku wzrośnie do 1830 zł miesięcznie (obecnie wynosi 1583 zł).

Zgodnie z przepisami „świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.”

Od 2013 r. kluczowym warunkiem uzyskania wsparcia – zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.) jest to, aby dysfunkcja zdrowotna krewnego powstała, zanim skończył 18 lub 25 lat (jeśli zdarzenie miało miejsce w trakcie nauki).

Jednak Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok z 21 października 2014 r. (sygn. akt K 38/13), w którym orzeka, że powyższy zapis jest niezgodny z Konstytucją RP. To orzeczenie otwiera drogę do starania się o przyznanie świadczeniami pielęgnacyjnego dla osoby, która opiekuje się krewnym, który niepełnosprawnym stał się już w dorosłym życiu.

Pomimo faktu, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego zapadł już 5 lat temu, nadal nie zmieniono przepisów. Z tego powodu osoby, które są w powyżej opisanej sytuacji, po odmowie przyznania świadczenia kierują sprawy do sądu.

Sądy orzekają w takich sprawach na korzyść opiekunów, ponieważ opierają się na orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.

Przypomnij sobie o... JEŚLI ZACHORUJESZ, MOŻESZ STRACIĆ ZASIŁEK! CO ZROBIĆ, BY TEGO UNIKNĄĆ

Portal "Życie" informuje również o... CHCESZ ZOSTAĆ POLSKIM JAMESEM BONDEM? ZAROBKI TO AŻ 4,5 TYSIĄCA ZŁOTYCH NA RĘKĘ