Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oferuje specjalne świadczenie w postaci renty szkoleniowej, które wynosi aż 1200 zł. To wsparcie jest kierowane do osób aktywnych zawodowo, które znalazły się w szczególnej sytuacji życiowej i potrzebują przekwalifikowania się z powodu utraty zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy. Warto poznać warunki i zasady korzystania z tego świadczenia.

Renta szkoleniowa to forma wsparcia oferowana przez ZUS, mająca na celu ułatwienie przekwalifikowania się osobom, które straciły zdolność do wykonywania swojej dotychczasowej pracy. Świadczenie to ma charakter czasowy i może być przyznawane przez okres do 36 miesięcy, a także istnieje możliwość przedłużenia wypłat. Warto zaznaczyć, że na Dolnym Śląsku od kilku lat nikt nie złożył w sprawie renty szkoleniowej, co może wynikać z małej popularności tego świadczenia, informuje Goniec.

Aby skorzystać z renty szkoleniowej, konieczne jest potwierdzenie przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS celowości przekwalifikowania się w obecnym stanie zdrowia. Lekarz bierze pod uwagę nie tylko aspekty fizyczne, ale także psychiczne osoby ubiegającej się o to wsparcie. Motywacja do nauki nowego fachu oraz chęć kontynuowania aktywności zawodowej są ważnymi elementami oceny.

Wysokość renty szkoleniowej wynosi 75% podstawowego wymiaru renty, ale nie mniej niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Warto jednak pamiętać, że w marcu nastąpi waloryzacja świadczenia, co może wpłynąć na jego wysokość. Jeśli osoba ubiegająca się o rentę miała stwierdzoną niezdolność do dotychczasowego zawodu w wyniku wypadku w pracy lub choroby zawodowej, ZUS może wypłacać świadczenie w wysokości 100% podstawy wymiaru renty z funduszu wypadkowego.

Procedura składania wniosku o rentę szkoleniową jest stosunkowo prosta. Wniosek ten można złożyć osobiście w jednostce organizacyjnej ZUS, za pośrednictwem operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego lub w formie dokumentu elektronicznego przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Ważne jest jednak, aby wystąpić o rentę przed planowanym terminem przejścia na rentę.

Renta szkoleniowa może być przyznawana na okres pół roku przekwalifikowania, a ten czas można wydłużyć nawet do 36 miesięcy na wniosek starosty. Warto jednak pamiętać, że w trakcie korzystania z tego świadczenia nie można podejmować dodatkowej pracy.

Osoby aktywne zawodowo, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują wsparcia finansowego na przekwalifikowanie się, mogą skorzystać z renty szkoleniowej oferowanej przez ZUS. To ważna forma wsparcia, której jednak niewielu jest świadomych, dlatego istotne jest rozpowszechnianie informacji na ten temat.

Jak informował portal "Życie News":
Przypomnij sobie: